FM Consulting s.r.o.

Ružová 1779/9, Púchov, 02001

FM consulting, spol. s r.o. je držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby: * zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, * dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, * podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom, * poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom, najmä pri o plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, o technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie, o ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany, * zúčastňuje sa o na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, o na opatreniach pracovnej rehabilitácie, o na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík, o na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov, * školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, * spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie, * dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou.

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.