Obchodné podmienky

Podmienky pre registráciu dodávateľa

Podmienky pre registráciu dodávateľa (ďalej len "Podmienky") do systému

AAAdodavatel.sk je katalóg firiem a inštitúcií, ktorý prevádzkuje spoločnosť AAA poptávka s.r.o., se sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298778. Katalóg ponúka prezentáciu spoločnosti v podobe uprednostnenie a zvýraznenie firemných zápisov.

1. Poskytovaná služba

Zvýraznenou pozíciou rozumieme:

  • zviditeľnenie elektronických a telefonických kontaktov
  • označenie firemných údajov
  • možnosť zadania grafických informácií ako sú logo a pod.

Uprednostnenou pozíciou rozumieme:

  • získanie popredných pozícií v katalógu AAAdodavatel.sk
  • zvýraznená pozícia môže byť poskytnutá na maximálne 5 kategórií a až na 30 kľúčových slov.

2. Vykonanie registrácie

Registráciu môže objednávateľ vykonať prostredníctvom webového formulára, dostupného na adrese http://www.aaadodavatel.sk/inzercia. Registráciu je možné vykonať taktiež telefonicky po poskytnutí všetkých potrebných údajov. Registrácia do katalógu je záväzná (telefonický, cez elektronický formulár, e-mailom).

3. Ceny, platba, trvanie služieb

Cena je určená platným cenníkom a je splatná jednorázovo na celé obdobie. Trvanie služby začína ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň je zaslaná faktúra, ktorá je splatná do 14. dní po odoslaní faktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môžu byť firemné údaje predané tretej strane a to výlučne za účelom vynútenia platby.

V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti je služba zablokovaná. V prípade nedodania podkladov po opakovaných žiadostiach prevádzkovateľa vytvorí ponuku prevádzkovateľ podľa webových stránok či informácií uvedených vo firemnom zázname klienta.

4. Vedenie registrácie

Registrovaná firma plne zodpovedá za udržiavanie svojich prístupových práv do systému AAAdodavatel.sk. Firma alebo zástupca firmy je zodpovedný za akékoľvek zneužitie svojho účtu treťou osobou. Rovnako je plne zodpovedný za obsah poskytnutých údajov.

5. Záruky prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku funkčnosti systému, bezchybného poskytovania a zabezpečenia systému nepretržite. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a prezentáciu záznamu firmy či firemných produktov.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Poskytovateľ služby

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ je konanie objednávateľa v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, všeobecne platnými zákonmi, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích strán, prevádzkovateľa serveru, šíri svoje prístupové kódy do systému, zasiela nevyžiadané obchodné oznámenia alebo ponuku služieb. Pri nedodržaní týchto povinnosti si poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odhlásenie objednávateľa zo systému bez akéhokoľvek finančného vyrovnania.

6.2 Objednávateľ

Pokiaľ má objednávateľ registrovanú službu zvýraznená pozícia údajov alebo zvýraznenú pozíciu môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ poskytovateľ poruší nižšie uvedené:

V prípade, že služba zvýraznená pozícia firemných údajov alebo zvýraznená pozícia nie je poskytovaná aspoň dva po sebe následujúce pracovné dni v mesiaci a objednávateľ túto skutočnosť oznámi prevádzkovateľovi, ktorý nevykoná do piatich pracovných dní od oznámenia nápravu, potom má objednávateľ právo z dôvodu neplnenia služby odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie registračného poplatku v pomernej hodnote vo vzťahu k celkovej dobe plnenia služby.

6.3 Storno podmienky

V prípade, že si objednávateľ praje zrušiť už aktivovanú službu a odstúpiť tak od zmluvy môže tak urobiť do 2 dní od aktivácie služby. V tomto prípade je povinný objednávateľ poskytovateľovi služby uhradiť storno poplatok vo výške 50% z danej čiastky služby.

7. Inzertné podklady

Objednávateľ plne zodpovedá za obsah všetkých ním dodávaných inzertných oznámení či iných inzertných prvkov a ich súlad s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi. V prípade, že dodané inzertné oznámenie či reklamné prvky dodané objednávateľom nebudú v takomto súlade, zodpovedá potom objednávateľ poskytovateľovi za akúkoľvek spôsobenú škodu.

8. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok všetkých uskutočnených hovorov a ďalej vo forme písomnej či e-mailovej komunikácie, predovšetkým meno, adresa, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním všetkých uskutočnených hovorov, ktoré sú potrebné k účelom zjednania a poskytovania služby.

Poskytovateľ má právo zasielať objednávateľovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonických obchodných oznámení s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou a pod. Objednávateľ má právo odhlásiť sa zo zasielaných obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné oznámenia, ktoré boli zaslané e-mailom. Po vypršaní platnosti registrácie objednávateľa v systéme http://www.aaadodavatel.sk má poskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ dodávateľ nepožiada o ich výmaz. Uchovávanie osobných údajov môže objednávateľ kedykoľvek zmeniť vo svojom zákazníckom profile alebo prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktu.

9. Souhlas

Registráciou firmy je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami a to zaslaním informačných e-mailov od prevádzkovateľa systému. Zo zasielania informačných e-mailov sa možno odhlásiť na adrese aaadodavatel@aaadopyt.sk

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 4.12.2018.

Kontakty

  • (+421) 220 839 005 V pracovné dni, 8:00-16:30
  • info@aaadopyt.sk

O nás

AAAdodavatel.sk - katalóg firiem a inštitúcií obsahuje viac ako 60 tis. slovenských firiem. Firemné zápisy ponúkajú široké možnosti pre prezentáciu vašej spoločnosti.